Onko verottaja tutkinut tulolähdeasiaa?

Usein käytännössä syntyy erimielisyyttä Verohallinnon ja verovelvollisen välille siitä, tuleeko luovuttajayhtiötä pitää EVL-tulolähteessä verotettavana yhtiönä vai TVL-tulolähteessä verotettavana yhtiönä, vaikka säännönmukaisessa verotuksessa yhtiötä olisi verotettu EVL-tulolähteessä.

Verohallinto voi ottaa tulolähdeasian arvioitavaksi vasta siinä vaiheessa, kun käyttöomaisuuden verovapausasia nousee esille verotuksessa. Verovelvollisen kannalta tilanne on kestämätön. Verovelvollisella ei ole mahdollisuutta tietää tai varautua Verohallinnon verovapauden kieltävään tulkintaan.

Luottamuksensuoja vain Verohallinnon vahvistuksella

Luottamuksensuojaa voidaan saada ainoastaan silloin, kun Verohallinto on tutkinut asian nimenomaisesti ja vahvistanut EVL-tulolähdetulkinnan. Tämä saadaan selville vain tilanteessa tai jo ennalta veronennakkokannan avulla. Tällaisena tutkimisena ei hyväksytä mitä tahansa tutkimista, vaan Verohallinnon asian tutkimisen tulee kohdistua vain ja ainoastaan esimerkiksi kyseisen luovuttajan verotettavaan luonteeseen tai luovutettavan kohteen tutkimiseen. Esimerkiksi jos Verohallinto on pyytänyt lisäselvitystä myöhemmin kiistanalaiseen osakkeeseen liittyvästä asiasta jonkin syyn nojalla, voi tämä tutkiminen olla riittävää ja verovelvollisen käsitykselle osakkeen verovapaudesta annetaan merkitystä. Tilanne voi olla myös sellainen, että Verohallinto on tutkinut jotakin muuta asiaa, joka sivuaa luovutetun osakkeen luonnetta, mutta tällaista tutkimista ei voida pitää nimenomaisena, juuri tätä asiaa silmällä pitäen tehtynä tutkimisena. Asiaa on hyvin vaikea tietää etukäteen ja vain asiaan vihkiytynyt ammattilainen kykenee arvioimaan asiaa ennakolta luotettavalla tavalla.

Ennakkoratkaisu

Vaihtoehtoinen tapa varmistua Verohallinnon mielipiteestä on hakea suunniteltuun toimeen kirjallista ennakkoratkaisua. Myönteisen ennakkoratkaisun saaminenkaan ei tuo välttämättä helpotusta, sillä veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä (VOVA) on oikeus hakea muutosta annettuun ennakkoratkaisuun.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
27.6.2019

www.evl6b.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston kaikki aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Sivustolla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia ohjeita tai neuvoja tai muitakaan ohjeita tai neuvoja. Emme vastaa mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän sivuston sisältämän informaation perusteella. Emme vastaa mistään sivuston sisältämän informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Emme anna mitään takuuta sivuston sisältämän informaation ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tämän sivuston sisältämä informaatio tai informaation vastaanottaminen ei muodosta mitään toimeksianto- tai asiakassuhdetta. Jos tarvitset asiassasi oikeudellisia ohjeita tai neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä.