Omistusosuus

Verovapauden edellytyksenä on, että luovuttava yhteisö on omistanut vähintään 10 prosenttia luovutettavan yhtiön osakepääomasta. Omistusosuutta koskeva verovapauden edellytys on selvä. Osuuden laskeminen on kohtalaisen yksinkertaista.

Omistusosuuksia voidaan muuttaa joko osakkeita kauppaamalla, lahjoittamalla tai suunnatuin osakeannein sekä maksuttomasti että maksullisesti.

Elinkenoverolaissa (EVL) säännellyin keinoin omistuksen pohjaa ja/tai saantoaikoja voidaan muokata sopivaksi. Eräänä laillisena keinona voidaan tehdä osakevaihto, jossa omistusta voidaan saada sopivampaan muotoon ajatelleen käyttöomaisuuden verovapauden luovutusta.

Erilaisissa järjestelytoimissa ja ketjutoimissa tulee huomioida se, että Verohallinnon mielestä kyse voi olla veronkierrosta. Veronkiertoepäilyt ja -riskit tulee ottaa huomioon kuten sivulla ”Veronkierto” on esitetty.

Kuten sivulla ”Osakassopimukset” on esitetty, Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisun 25.2.2015, nro 15/0235/3, Dnro 01604/14/8108, jossa oli kyse vaihtovelkakirjalla merkityistä uusista osakkeista. Mainittuja uusia vaihtovelkakirjaan perustuvia osakkeita ei katsottu uusiksi osakkeiksi, vaan niiden hankinta-aika määräytyi saantoon perustuvien osakkeiden hankinta-aikaan.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
27.6.2019

www.evl6b.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston kaikki aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Sivustolla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia ohjeita tai neuvoja tai muitakaan ohjeita tai neuvoja. Emme vastaa mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän sivuston sisältämän informaation perusteella. Emme vastaa mistään sivuston sisältämän informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Emme anna mitään takuuta sivuston sisältämän informaation ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tämän sivuston sisältämä informaatio tai informaation vastaanottaminen ei muodosta mitään toimeksianto- tai asiakassuhdetta. Jos tarvitset asiassasi oikeudellisia ohjeita tai neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä.