Omistusaika

Luovutettavien osakkeiden omistusaika on vähintään yksi vuosi. Omistuksen on tullut olla yhtäjaksoista.

Esimerkki:


Osakeyhtiö A on jakaantunut 31.12.2016 kahdeksi osakeyhtiöksi B ja C. B Oy:lle on jakautumisessa siirtynyt A Oy:n useita kymmeniä vuosia käyttöomaisuusosakkeina omistamat osakkeet. B Oy:n myydessä mainitut käyttöomaisuusosakkeet lokakuussa 2017, katsotaan osakkeiden olleen B Oy:n omistuksessa yli verovapauden edellytyksenä olevan vuoden määräajan.

Omistusaika voi alkaa osakkeiden kauppapäivästä.

Käyttöomaisuusosakkeen hankinta-aika alkaa lähtökohtaisesti osakkeen merkinnästä, joka tarkoittaa yhtiötä perustettaessa yhtiön perustamissopimuksen allekirjoituspäivää tai yhtiön uusia osakkeita liikkeelle laskettaessa niiden merkitsemisestä.

Omistukseen jakautumisen tai sulautumisen seurauksena tulleiden osakkeiden omistusaika lasketaan jakautumista tai sulautumista edeltävästä saannosta, mikäli jakautumiseen tai sulautumiseen noudatetaan EVL:n tasejatkuvuutta koskevia normeja.

Toimintamuodon muutoksessa esimerkiksi toiminimestä tai henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi omistusaika katsotaan alkaneeksi ennen muodonmuutosta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
27.6.2019

www.evl6b.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston kaikki aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Sivustolla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia ohjeita tai neuvoja tai muitakaan ohjeita tai neuvoja. Emme vastaa mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän sivuston sisältämän informaation perusteella. Emme vastaa mistään sivuston sisältämän informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Emme anna mitään takuuta sivuston sisältämän informaation ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tämän sivuston sisältämä informaatio tai informaation vastaanottaminen ei muodosta mitään toimeksianto- tai asiakassuhdetta. Jos tarvitset asiassasi oikeudellisia ohjeita tai neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä.