Miten luovutustappioita käsitellään?

Tutustu tästä aihealueisiin:

Vähennyskelvoton luovutustappio

Luovutusvoittojen verovapaudesta johtuen luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu. Pääperiaatteena käyttöomaisuusosakkeiden verojärjestelmässä on, että verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutustappiot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia eivät ole myöskään näiden verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutustappioihin liittyvät kulut (EVL 16 § 2 kohta).

Käyttöomaisuusosakkeen luovutustappio on peilikuva käyttömaisuusosakkeen luovutusvoitolle: jos käyttöomaisuusosakkeen luovutusvoitto on verovapaa, ei luovutustappio ole myöskään vähennettävissä. Jos sen sijaan käyttöomaisuusosakkeen luovutus on verollinen, on luovutustappio vähennettävissä verotuksessa.

Lisäksi luovutustappio on vähennyskelvotonta myös silloin, kun luovutuksen kohteena oleva yhtiö on muussa valtiossa kuin Suomessa asuva, eikä yhtiö ole sellainen, jota tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä antaman direktiivin 2 artiklassa, eikä yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä ole verovuonna voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon. Usein tällaiset yhtiöt ovat väliyhteisöjä.

Takaisin ylös

Luovutusvoitoista vähennyskelpoinen luovutustappio

Muiden kuin verovapaasti luovutettavissa olevien käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ovat elinkeinoverotuksessa vähennyskelpoisia edellä mainittuja kolmansissa maissa verotuksellisesti asuvia yhtiöitä lukuun ottamatta. Luovutustappion vähennysmahdollisuutta on kuitenkin rajoitettu. Koska EVL 6b § koskee vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutustilanteita, syntynyt luovutustappio on Verohallinnon käsityksen mukaan vähennyskelpoinen vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista saaduista veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.

Luovutustappion vähennysoikeuden rajoituksia sovelletaan myös luovutusvoiton verovapauden piiriin kuuluvan yhteisön käyttöomaisuutta olevan avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtymäosuuden luovutuksesta syntyneeseen tappioon. Yhtiöosuuden luovutuksesta syntynyt tappio on Verohallinnon käsityksen mukaan vähennyskelpoinen vain yhteisön saamista veronalaisista käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai yhtymäosuuksien luovutusvoitoista verovuonna tai viitenä sitä seuraavana verovuonna.

Laskettaessa vähennyskelpoisen luovutustappion määrää niissä tapauksissa, joissa osakkeet on omistettu alle yhden vuoden ajan, luovutustappion määrää pienennetään verovelvollisen luovutetulta yhtiöltä saaman osingon, konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa (825/1986) tarkoitetun konserniavustuksen ja muun niihin verrattavan, yhtiön varallisuutta pienentävän erän määrällä. Vastaavia oikaisuja ei siis tehdä niissä tilanteissa, joissa luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia sen johdosta, että omistusosuus luovutuksen kohteesta on alle 10 prosenttia osakepääomasta.

Esimerkki:

X Oy on ostanut Y Oy:n osakkeet 1.1.2004 hintaan 200 000 euroa. Y Oy on jakanut X Oy:lle 1.3.2004 osinkoa 25 000 euroa. Osakkeet myydään 1.7.2004 150 000 eurolla. Koska osakkeet on omistettu alle yhden vuoden, on luovutustappio vähennyskelpoinen, mutta sitä oikaistaan luovutetulta yhtiöltä saatujen osinkojen määrällä. Vähennyskelpoinen luovutustappio on siten 200 000-25 000-150 000=25 000 euroa.

Takaisin ylös

Rajoituksetta vähennyskelpoinen luovutustappio

Muut kuin EVL 6.1 §:n 1 kohdassa mainitut yhteisöt saavat vähentää luovutustappion elinkeinotulostaan. Myös pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt saavat täten vähentää luovutustappiot ilman rajoituksia.

Vähennysoikeuden rajoitukset eivät myöskään koske luovutustappioita, jotka ovat syntyneet kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta, tai jotka ovat syntyneet sellaisen osakeyhtiön, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista ja hallintaa, osakkeiden luovutuksesta. Koska näiden yhtiöiden osakkeita ei voida luovuttaa verovapaasti, on yhtiöiden osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio vastaavasti rajoituksetta vähennyskelpoinen elinkeinoverotuksessa.

Takaisin ylös

Tappioiden vähentäminen mahdollista vain muista käyttöomaisuusosakkeista

Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta saaduista veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Rajoitus ei kuitenkaan koske sellaisen luovutuksen kohteena olevan yhtiön osakkeita, joiden luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista.

Jos verovelvollinen ei ole omistanut luovutettuja osakkeita yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, vähennyskelpoista luovutustappiota laskettaessa siitä vähennetään verovelvollisen luovutetulta yhtiöltä osakkeiden perusteella omistusaikana saama osinko, konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa (825/1986) tarkoitettu konserniavustus tai muu niihin verrattava erä, joka on vähentänyt yhtiön varallisuutta.

Takaisin ylös
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
27.6.2019

www.evl6b.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston kaikki aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Sivustolla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia ohjeita tai neuvoja tai muitakaan ohjeita tai neuvoja. Emme vastaa mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän sivuston sisältämän informaation perusteella. Emme vastaa mistään sivuston sisältämän informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Emme anna mitään takuuta sivuston sisältämän informaation ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tämän sivuston sisältämä informaatio tai informaation vastaanottaminen ei muodosta mitään toimeksianto- tai asiakassuhdetta. Jos tarvitset asiassasi oikeudellisia ohjeita tai neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä.