Tietoa käyttöomaisuus­osakkeiden luovutuksen verotuksesta

Tällä sivustolla annetaan tietoa verovelvollisten oikeuksista puolueettomasti ja helpoksi pureskellussa muodossa. Tällä sivustolla käsitellään yhteisöjen (osakeyhtiöt) käyttöomaisuusosakkeiden verovapaata luovutusta.

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saatava tulo on elinkeinoverolain (EVL) säännösten mukaan tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Toisaalta käyttöomaisuusosakkeiden hankintameno on vähennyskelvotonta menoa, jos osakkeiden verovapaata luovutettavuutta koskevat edellytykset täyttyvät.


Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verokohtelua koskevat verosäännökset ovat hankalasti hallittavissa. Oikeuskäytäntö on hyvin vaihtelevaa. Veroriskien hallinnan vuoksi suunnittelu ennen käyttöomaisuusosakkeiden myyntiä on yleensä suotavaa.


Valitse alta tilanteeseesi sopiva vaihtoehto:

Ota yhteyttä, mikäli kaipaat asiantuntijan apua käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verotukseen liittyvissä asioissa.


Verovapautta koskevat säännökset

Verovapaista käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista on säännelty EVL 6b §:n 1 ja 2 momentissa. Luovutusvoiton verovapaus on mahdollista ainoastaan tietyissä rajatuissa tilanteissa, joissa sekä luovuttaja että luovutuksen kohde täyttävät EVL:ssa määritellyt edellytykset. Kyseessä on verovapautta koskeva sääntely. Tämä herättää normien tulkinnassa erilaisia intohimoja riippuen siitä, miltä puolelta asiaa katsotaan, verovelvollisen vai verottajan.


Oikeuskäytäntöä normintulkinnasta on syntynyt kohtalaisen paljon. On ikävää, että korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) julkaistu ratkaisukäytäntö on varsin niukkaa. Hyvin usein valitustie päättyy hallinto-oikeuteen, ja hallinto-oikeuksien ratkaisukäytäntö vaihtelee hallinto-oikeuksittain. Ratkaisukäytännön vaihtelevuutta laajempi ongelma on kuitenkin ratkaisujen julkaisemattomuus. Syytä julkaisemiskäytännön rajoittuneisuuteen voidaan arvailla. Todennäköisesti kysymys on oikeusviranomaisten haluttomuudesta tehdä ylimääräiseksi katsottavaa työtä. On myös mahdollista, että oikeusministeriö ei velvoita hallintotuomioistuimia julkaisemaan verotukseen liittyvää ratkaisukäytäntöään. Tämä seikka on selkeä puute verovelvollisten oikeuksissa. Päätöksiä tehdään, mutta niitä ei julkaista.


Lainsäädäntötaustaa

Käyttöomaisuusnormisto muuttui vuoden 2005 alusta. Käyttöomaisuusosakkeita koskevia EVL:n säännöksiä sovellettiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitetussa verotuksessa. Yhteisön saaman luovutusvoiton verovapautta ja siihen välttämättä liittyvää luovutustappioiden ja menetysten vähennyskelvottomuutta perusteltiin hallituksen esityksessä (HE 92/2004) rakenteellisilla syillä, kuten ketjuverotuksella ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapauden liittymisellä kansainväliseen verokilpailuun. Lakimuutoksen yhteydessä ajateltiin, että yhtiöiden luovutusvoittojen verokohtelulla saattaa olla vaikutusta konsernien emoyhtiöiden kotipaikan valintaan sekä konsernien erilaisten hallinto-, palvelu- ja holdingyhtiöiden sijoittautumiseen. Samalla elinkeinoverolain muutoksella rajoitettiin myös yhteisöjen oikeutta vähentää käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappioita. Arvonalentumisen osalta ei myöskään voida tehdä poistoja. Vähennyskelvottomia ovat lisäksi eräät etuyhteyspiirissä annettujen lainojen menetykset ja arvonalentumiset sekä suora taloudellinen tuki etuyhteystilanteessa.

Tutustu osakeluovutukseen ja sen verotukseen tällä sivustolla!